31 Maja: Duch Święty


Intencja: Modlimy się za: Polskę.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź jako źródło pustyni mocą swą do naszych dusz.
O niech Twa moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.

 

Modlitwa za Polskę

Starożytna Modlitwa Polaków do Boga

O Nieogarniony światem Boże Ojców naszych! Wejrzyj na Lud Polski, niegdyś Tobie miły a teraz nękany, wejrzyj na łzy jego cierpienia, uciśnienia, przemocy od lat tylu, – otrzyj je i zlituj się nad nieszczęściami naszej Ojczyzny, Polski. Daruj przewinieniom naszym, puść je  w niepamięć, jak przebaczyłeś tylu jawnogrzesznikom; a jeśliśmy nie zasłużyli na łaskę litości Twojej, Panie i Ojcze Przedwieczny – wejrzyj na zasługi przodków naszych, którzy zawsze jako wierni Tobie cale Chrześcijaństwo zasłaniali i bronili. Ciebie zawsze wzywali i wielbili, a Tyś Panie ich wysłuchał, zwycięstwem obdarzył, i Twe błogosławieństwo na Polskę zlewał. Wejrzyj z wysokiego Tronu Twego na nieszczęśliwą Ojczyznę naszą, na tyle ofiar Braci naszych męczeńską śmiercią za wolność i równość poległych, na tułactwo tyloletnie ziomków naszych! Uczyń Wielki Boże, by niewinnie prześladowani – tryumfowali. Odwróć gniew i zawziętych srogich nieprzyjaciół naszych. Zniszcz niegodne ich zamiary, oświeć je duchem wolności, równości i jedności braterskiej ze wszystkimi narodami, jako także dzieci Twoje, a których uznajemy za braci naszych, wejrzyj na osierociałe dzieci Twoje! Nie dopuszczaj, Panie, krwi rozlewu w tak świętej sprawie wszystkich narodów i naszej, abyśmy bez tego zrzucili z siebie ciążące nas jarzmo ciemnego barbarzyństwa; a gdyby już taka wola Twoja Panie, była, błagamy Cię o najłaskawszy Ojcze! Dodaj ducha i odwagi naszemu zamiarowi, abyśmy bronili świętej sprawy z takim męstwem i poświęceniem, jak niegdyś Ojcowie nasi pod Janem Sobieskim, gdy Wiedeń obronili. Obdarz nas swymi dobrodziejstwami, pobłogosław orężowi naszemu i dozwól przywrócić i utwierdzić rozszarpaną dziedzinę przodków naszych; złącz w jedno ciało rozproszone plemię nasze Polskie, nadaj mu jeden Rząd, jednego ducha, a zgodę  i jedność Bohaterom naszym, aby nie odstępowali prawych ścieżek, aby przyśpieszyli spokojność i szczęśliwość Ojczyzny naszej. Boże! Ty Najwyższa Istoto! Natchnij ich duchem swej łaski, gdy od nich przez Ciebie Panie! szczęście i pokój Narodu naszego zawisły; Nie, aby cudze najeżdżali krainy, lecz aby swojej od napaści bronili. Pobłogosław nam, abyśmy w wspólnej połączeni Ojczyźnie, w zgodzie i jedności, w stałym z sąsiadami żyli pokoju. – Boże Mieczysławów, Chrobrych, Jagiellonów i Batorych! Ty, który niewidzialną ręką kierujesz narodami. Dokończ, błagamy Twoją Wszechmocność i Sprawiedliwość, dokończ dopiero przez Ciebie zaczęte dzieło tej tu części ziemi: powróć do życia, całości, niepodległości i nieszczęśliwy Naród Polski, którego krzywdy wołają o pomstę do Ciebie, i tych Narodów, w których on obronie krew swoją przelewali. Dopuściłeś, o Stwórco! za wykroczenia długi przeciąg lat cierpień, – skończ naszą niedolę, a my Ci służyć wiernie i wielbić nieprzestanie po wieki wieków będziemy. Królowo Nieba i ziemi, Opiekunko Korony Polskiej! Wstaw się za nami. I wy wszyscy Święci Pańscy i Męczennicy wiary świętej. Módlcie się za nami, przez Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

 

Litania do Ducha Świętego w intencji Polski

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

 

Pieśń: Zjednoczeni w Duchu

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
  Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
  Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
  Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
  Aby świat cały ujrzał Miłość w nas.
 2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń  (Bis)
  Wszystkim głosić będziemy, tę radosną dla nas wieść,
  Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest.
  Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
 3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud (Bis)
  By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
  Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą.
  Żeby człowiek zachował godność swą.

 

Patriotyczne Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ciebie z pokorą błagamy. Ratuj Ojczyznę w potrzebie. Wsparcia Twojego czekamy. Świeć się imię Twe wszędzie – nasz Stwórco Ojcze i Panie. Niechaj Polska wolna będzie. Wysłuchaj nasze wołanie. Panie przyjdź Królestwo Twoje. Rozrządzaj sercami naszymi. Daj nam zawsze łaski swoje, wszak żeśmy dziećmi Twoimi. Niechaj będzie Twa wola jak w niebie tak i na ziemi. Lecz ciężka nam ta niedola, której zmniejszenia żebrzemy. Chleba nam powszedniego daj dziś. O Panie prosimy. Wszak my nie chcemy cudzego, niech tylko własnym żyjemy. Daj nam go dzisiaj i zawsze. A my wiecznie będziemy chwalić Twoje rządy najłaskawsze. Racz tylko Polskę ocalić. I odpuść nam nasze winy, bo my wrogom odpuszczamy. Niech tylko z naszej krainy wyjdą. O to Cię błagamy. Ale nas zbaw ode złego. Od niewolniczej sromoty. Od zdrajców kraju własnego. Daj Bojaźń Bożą i cnoty.

 

Pieśń: Ciebie Boga wysławiamy

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie 1ata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

 

„Imiona Wolności”: www.youtube.com

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl