30 Maja: Święty Zygmunt Szczęsny Feliński


Intencja: Modlimy się za: Więźniów.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Ty wyzwoliłeś nas Panie

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
  Z kajdan i samych siebie
  A Chrystus stając się bratem
  Nauczył nas wołać do Ciebie:Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
 1. Bo Kościół jak drzewo życia
  W wieczności zapuszcza korzenie
  Przenika naszą codzienność
  I pokazuje nam CiebieAbba Ojcze!
 2. Bóg hojnym Dawcą jest życia
  On wyswobodził nas z śmierci
  I przygarniając do siebie
  Uczynił swoimi dziećmi.Abba Ojcze!
 3. Wszyscy jesteśmy braćmi
  Jesteśmy jedną rodziną.
  Tej prawdy nic już nie zaćmi
  I teraz jest jej godzina.Abba Ojcze!

 

Modlitwa za Więźniów

modli się Michał Koterski

Panie Jezu Chryste Synu Boga żywego.

Który byłeś oskarżony, potępiony, niesłusznie osądzony i skazany. Który doznałeś wiele upokorzeń, wzgardy i odrzucenia.
Który uczyłeś, by zło zwyciężać dobrem.
Który wysiałeś na krzyży między łotrami, gdy Twoi najbliżsi uczniowie Cię zdradzili.
Przychodzimy dziś do Ciebie, by błagać za tych, którzy są oskarżeni i skazani. Za tych, którzy ponoszą słuszną karę za swoje grzechy. Powierzamy Twemu Miłosierdziu wszystkich osadzonych i przebywających w miejscach odosobnienia. Prosimy za przyznającymi się do swej winy i tych, którzy zła nie widzą w wyrządzonej innym krzywdzie.

Ty Jezu wiesz, co kryje się w ich sercach. Ty znasz gorycz samotności i zdrady. Okaż wszystkim swoją łaskę, daruj im winy i sprowadź na drogę wiodącą do zbawienia. Daj skazanym dar pokuty i nawrócenia, by przyznając się do winy mieli też serce skore do przemiany i naprawienia zła. Daj im mądrych i odważnych opiekunów, wychowawców, terapeutów i kapelanów. Obdarz potrzebnymi łaskami ich rodziny.

Niech czas skazania i kary będzie czasem głębokiej przemiany ich serca, na wzór Dobrego Łotra, który jest ich patronem.

Maryjo. Matko, której serce przebił miecz boleści. Przez Twoje i Twego Syna cierpienie, wyjednaj skazanym łaskę otwartego serca na Bożą Miłość i wprowadzi ich na drogę zbawienia.

Prze Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego za więźniów

modli się Michał Koterski

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie orędowniku nasz,
Święty Zygmuncie Szczęsny,

Uwielbiający Boga w Trójcy Przenajświętszej,
Bezgranicznie ufający Opatrzności Bożej,
Wierny sługo Najwyższego Kapłana,
Gorliwy czcicielu Najświętszej Eucharystii,
Pasterzu przeniknięty duchem Ewangelii,
Kapłanie według Serca Jezusowego,
Idący za Chrystusem drogą krzyża,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Apostole niosący ludziom światło Chrystusowej nauki,
Wielki czcicielu Matki Najświętszej,
Naśladowco cnót Najświętszej Rodziny,
Mistrzu modlitwy i zjednoczenia z Bogiem,
Wzorze posłuszeństwa Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej,
Ozdobo Kościoła Chrystusowego,
Założycielu i duchowy opiekunie Zgromadzenia „Rodziny Maryi”,
Bogaty w miłosierdzie wobec potrzebujących,
Opiekunie sierot i ubogich,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
Wzorze ubóstwa, pokory i prostoty,
Obrońco praw Kościoła i Narodu,
Prowadzący zbłąkanych do jedności wiary,
Nauczycielu ładu i porządku moralnego,
Szanujący godność każdego człowieka,
Wzywający narody do ewangelicznego braterstwa,
Wytrwale pracujący nad odrodzeniem rodziny,
Zatroskany o trzeźwość narodu,
Doceniający pracę i wysiłek każdego człowieka,
Obrońco ludzi pokrzywdzonych i prześladowanych,
Niosący w życie pokój, sprawiedliwość i pojednanie,
Wzorze cierpliwości i przebaczenia,
Promieniujący na otoczenie świętością życia,
Z ufnością czekający na wezwanie do Domu Ojca,
Wierny wyznawco i orędowniku nasz u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Zygmuncie Szczęsny.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w swojej świętej Opatrzności, prowadziłeś świętego Zygmunta Szczęsnego, biskupa, drogą cierpienia, prawdy i miłości, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie służąc Chrystusowi w Kościele, mogli osiągnąć życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą życie i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Pieśń: Liczę na Ciebie Ojcze

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Ref:

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń.
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.

 

 1. Zbyt dobrze wiem kim jestem,
  Pyłkiem i liściem na wietrze.
  I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże,
  Więc wołam w dzień i w noc.
  Ref.
 2. Będziemy zawsze razem,
  Będziemy zawsze blisko,
  Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko
  Zdobędę cały świat.
  Ref.
 3. Chciałabym jak iskierka
  Świat cały sobą podpalić.
  Chciałabym sercem dosięgnąć nieba,
  Więc wołam w dzień i w noc
  Ref.

 

Wezwanie do świętego Zygmunta

Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Twoich świętych. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Racz wejrzeć na nasze prośby i przez wstawiennictwo świętego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty, udziel nam łaski wewnętrznej i zewnętrzne wolności, o którą z ufnością prosimy.

Spraw też, Panie, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali jego cnoty i podobnie jak święty Zygmunt Szczęsny zdawali się zawsze na Twoją Opatrzność, pełnili Twoją wolę i stawali się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Radosna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

Boże, któryś Józefa z więzienia wyprowadził i uwolniłeś lud izraelski z niewoli egipskiej; prosimy Cię pokornie o łaskę i miłosierdzie dla więźniów. Usłysz wołania i jęki czekających od Ciebie ratunku, okaż swą litość nad cierpiącymi w więzieniach, daj im łaskę wytrwana w dolegliwościach, oświeć ich serca, aby przeciw Tobie, najlepszemu Ojcu, nigdy nie szemrali, ale aby zawsze z pokorą Imię Twoje wielbili. Ty Jezu Chryste! który byłeś pojmany, związany i do sromotnego więzienia wtrącony, racz wysłuchać prośby nasze i okazać więźniom obfite miłosierdzie. Amen.

 

 

Modlitwa
Nakazałeś nam, Panie, pamiętać o więźniach: prosimy Cię za nimi. Skazanych niewinnie uchroń od nienawiści i przeklinania niesprawiedliwych sędziów. Daj im zachować prawość i miłość do Ciebie. Tym, którzy cierpią za winy popełnione daj łaskę, aby mogli zrozumieć błędy swoje i za nie żałowali, a nam Panie daj światło Ducha Świętego, naucz nieść braciom naszym uwięzionym miłość i nadzieję abyśmy wspólnie osiągnęli Twoje Panie Królestwo.

 

Modlitwa świętego Jana Pawła II za więźniów i wymiar sprawiedliwości…Proszę o błogosławieństwo Boże dla osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w społeczeństwie, jak również dla tych, których spotkała przewidziana przez prawo kara. Niech Pan Bóg obficie obdarzy każdego swoim światłem i wszystkim ześle pełnię łask niebieskich. Wszystkich więźniów na całym świecie zapewniam o mojej duchowej bliskości i wszystkich ogarniam serdecznym uściskiem, jako braci i siostry w człowieczeństwie.

Jan Paweł II

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl