27 Maja: Święty Józef Pelczar


Intencja: Modlimy się za Pracodawców.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Pod Twą obronę

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
  grono Twych dzieci swój powierza los,
  Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie
  i broń od zguby, gdy zagraża cios./2x
 2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
  gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
  wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
  boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz./2x

 

Modlitwa za przedsiębiorców i pracodawców

modli się Przemysław Babiarz

Boże nasz i Panie, Ty, który stworzyłeś wszystko i odkupiłeś swą łaską, od Ciebie pochodzi wszelkie stworzenie, dla Ciebie wszystko żyje i ku Tobie wszystko zmierza. Ty nas stworzyłeś i obdarowałeś ponad miarę, powołałeś do życia w miłości i świętości. Zaprosiłeś nas do współpracy z Tobą, dając talenty do rozwijania Twego dzieło stworzenia. Stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo obdarzyłeś łaską poznawania, tworzenia i radowania się przyjaźnią z Tobą.

Twoja jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.

Daj na Panię łaskę pokornego poznawania Ciebie przez Twe dzieła. Daj abyśmy pracując zgodnie z Twoją wolą poznawali też swoją godność i powołanie do świętości.

Z Twojej woli praca stała się stała się powołaniem i drogą do świętości.

Zawierzamy Ci tych, którzy podjęli odwagę tworzenia świata lepszym i wkładając swoje talenty i dobra materialne, czynią dla innych miejsca pracy i możliwość utrzymania siebie i rodzin. Spraw by ufając Twemu błogosławieństwu, okazali się dobrymi gospodarzami Twojej winnicy i troskliwymi zarządcami ludzkich talentów.

Obdarz ich mocą swego Ducha, by wolni od pychy czy chciwości, pełni mądrości, męstwa i roztropności pomnażali Twoją chwałę, przyczyniali się do rozwoju Najjaśniejszej Ojczyzny i troszczyli się o powierzonych ich pieczy pracowników.

Dodaj nam wszystkim daru wspólnego troszczenia się o Twoje Królestwo tu na ziemi, byśmy mogli kiedyś radować się z Tobą, tam gdzie przygotowałeś nam mieszkanie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do świętego Józefa Sebastiana Pelczara za Pracodawców

modli się Przemysław Babiarz

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami,

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami,
Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego,
Krzewicielu czci Niepokalanej Dziewicy,
Gorliwy czcicielu i miłośniku Matki Bożej Królowej Polski,
Wierny synu Kościoła,
Wzorze teologów,
Niestrudzony pasterzu diecezji,
Budowniczy życia duchowego,
Przewodniku na drodze świętości,
Dobry synu Ojczyzny,
Nauczycielu jedności w narodzie,
Siewco braterskiej miłości,
Apostole odnowy moralnej,
Patronie dobrych wyborów życiowych,
Wzorze niezachwianej wiary,
Wzorze wierności łasce kapłaństwa,
Wzorze bogomyślnej pracowitości,
Niestrudzony pielgrzymie do sanktuariów Pańskich i Maryjnych,
Tercjarzu Zakonu świętego Franciszka,
Założycielu rodziny zakonnej,
Troskliwy ojcze dusz ci powierzonych,
Opiekunie ubogich,
Obrońco pokrzywdzonych,
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 • Wspieraj nas nieustannie, święty Józefie Sebastianie.
 • Abyśmy umocnieni Twoim przykładem mogli osiągnąć chwałę nieba.

Módlmy się. Boże, miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa – źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych sióstr i braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Pobłogosław Jezu drogi

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Pobłogosław Jezu drogi,
  Tym co serce Twe kochają,
  Niechaj skarb ten cenny, drogi,
  Na wiek wieków posiadają.
 2. Za Twe łaski dziękujemy,
  Które serce Twoje dało,
  W dani duszę Ci niesiemy,
  By nas serce Twe kochało.
 3. Trzykroć Święte Serce Boga,
  Tobie śpiewa niebo całe,
  Ciebie wielbi Matko droga,
  Tobie lud Twój składa chwałę.
 4. Nie opuszczaj nas, o Panie,
  Odpuść grzesznym nasze winy,
  Daj nam w serca Twego Ranie,
  Błogosławieństw zdrój jedyny.
 5. Zostań, słodki Jezu, z nami,
  Świeć nam serca promieniami,
  Świeć nam słońcem Twej miłości,
  Na tej ziemi i w wieczności

 

Wezwanie do świętego Józefa Pelczara

modli się Przemysław Babiarz

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Spraw, abym za jego przykładem ukochał to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną świętego Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel wszystkim, którzy troszczą się o miejsca pracy dla innych. Wstawiaj się święty Józefie za tymi, którzy idąc za głosem Boga, by czynić sobie ziemię poddaną, starają się o lepszy i piękniejszy świat zgodny z Twoją wolą.  Wyproś im dary Ducha Świętego by mądrze zarządzali tak dobrami materialnymi jak ludźmi powierzonych ich opiece. Wyjednaj obfite błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Amen

 

Uwielbienie Boga św. Franciszka z Asyżu:

Ty jesteś jeden Święty, Panie Boże, który cuda czynisz.

Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi.

Ty jesteś w Trójcy Świętej Jedyny,
Pan Bóg, wszelkie dobro,
Ty jesteś dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy

Ty jesteś miłością,
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś bezpieczeństwem,

Ty jesteś ukojeniem,

Ty jesteś radością i weselem,

Ty jesteś sprawiedliwością i umiarkowaniem,

Ty jesteś wszelkim bogactwem i dostatkiem.

Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś opiekunem,
Ty jesteś stróżem i obrońcą,

Ty jesteś siłą,
Ty jesteś orzeźwieniem,

Ty jesteś nadzieją naszą,

Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś wielką słodyczą naszą,

Ty jesteś pokojem naszym, Wielki i Prawdziwy Panie,

Boże wszechmogący, miłosierny Zbawicielu!

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

 

Boże i Panie mój, * Stwórco i Odkupicielu, * od którego wszystko pochodzi, * dla którego wszystko żyje * i ku któremu wszystko zmierza. * Jestem Twoim dzieckiem. * Obdarowałeś mnie hojnie * i powołałeś do życia w miłości i świętości. * Chciałeś, bym współpracował z Tobą, * rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia. * Dałeś mi w tym celu zdolność poznawania, * pasję tworzenia * i wolę cieszenia się tym, * czym mnie obdarowałeś. * Wielbię Cię za to!

Panie, dobry Ojcze, * staję przed Tobą z ufnością i w pokorze, * bo chcę zrozumieć prawdę o Tobie, * o moim życiu i powołaniu * oraz o bliźnich, * którzy stoją obok mnie zarówno w domu, jak i w pracy.

Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości * stała się praca z innymi i dla innych. * Wiem, że biorę na siebie trudną odpowiedzialność za ich los. * Chcę ją podjąć z ufnością i nadzieją, * aby okazać się dobrym gospodarzem w Twojej winnicy. * Podejmuję tę odpowiedzialność także dlatego, * bo ufam, że to jest Twoją wolą, * mój Boże.

Udziel mi Twego Ducha Świętego, * od którego płynie wszelka moc, * mądrość, roztropność i męstwo. * Niech On będzie światłem i siłą * w chwilach pokus i zwątpienia! * Niech jego miłość tak napełnia moje serce, * by nie zakorzeniły się w nim chciwość, * chęć oszustwa, * pokusa osiągnięcia niegodziwego zysku! * Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą! * Niech napełni mnie mądrością, * aby umiejętność oszczędzania * nie stała się skąpstwem, * rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem, * a inicjatywa i przedsiębiorczość * nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.

Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko * i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. * Tobie oddaję dzieło, którym żyję, * którym się uświęcam * i którym pragnę przyczyniać się do rozwoju powierzonego nam świata. * Niech Ci będzie cześć i chwała * przez Chrystusa Twego Syna a naszego Zbawcę, * w Duchu Świętym * na wieki wieków. * Amen.

IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna Kraków, 14.05.2003 r. Nr 1446/2003

 

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR, MODLITWA KRZYŻA

Za przykładem Twoim, o Matko Bolesna czczę krzyż Chrystusowy,
Bo ten krzyż jest ołtarzem, na którym ten najwyższy Kapłan dokonał ofiary za zbawienie ludzi;
Krzyż jest kluczem,
Którym ten Zbawca Najświętszy otworzył niebo,
Krzyż jest katedrą, z której ten Mistrz Najmądrzejszy przemawia do świata;
Krzyż jest chorągwią, którą ten Wódz Naczelny rozwinął,
A zarazem mieczem, który pokonał zły świat i szatana.
Z miłości do Ciebie Jezu, chciałbym również ukochać mój krzyż,
Ale jakże ja jestem niepodobny do Ciebie!
Tyś dla mnie dźwigał ciężki krzyż, a ja uciekam nawet od lekkich krzyżyków.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl