26 Maja: Święty Zygmunt Gorazdowski


Intencja: Modlimy się za Rodziców.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Pieśń: Liczę na Ciebie Ojcze

posłuchaj pieśni:www.youtube.com

Ref:

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń.
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie.
I nie zawiodę się.

 1. Zbyt dobrze wiem kim jestem,
  Pyłkiem i liściem na wietrze.
  I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże,
  Więc wołam w dzień i w noc.
  Ref.
 2. Będziemy zawsze razem,
  Będziemy zawsze blisko,
  Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko
  Zdobędę cały świat.
  Ref.
 3. Chciałabym jak iskierka
  Świat cały sobą podpalić.
  Chciałabym sercem dosięgnąć nieba,
  Więc wołam w dzień i w noc

 

Modlitwa za Rodziców

Wszechmogący, wieczny Boże, – dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy, oni włożyli i wkładają wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw, Panie, abym umiał docenić ich starania i był zawsze wdzięczny. Ty zaś, łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Dla mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im dopomagał. Boże, Ojcze, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej Rodzinie, aby stanowiła jedno serce i jedną duszę w Chrystusie Panu naszym. Amen.

 

Litania do świętego Zygmunta Gorazdowskiego za Rodziców

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, najpełniej znająca tajemnicę Bożego miłosierdzia, módl się za nami.Święty Józefie, Powierniku tajemnicy Boga samego,
Święty Franciszku, gorliwy naśladowco Chrystusa,
Święta Elżbieto, niestrudzona w czynieniu miłosierdzia
Św. Zygmuncie, całym sercem kochający Boga i służący Mu chętnie i z radością,
Św. Zygmuncie, przyjmujący Boga za Pana swego życia, za siłę swego kapłaństwa,
Św. Zygmuncie, niewzruszenie wierzący w Boże Objawienie i nauczanie Magisterium Kościoła,
Św. Zygmuncie, swoją nadzieję składający Bogu, w Jego miłosierdziu i Opatrzności,
Św. Zygmuncie, dla którego sam Chrystus był źródłem uczuć i gorliwości,
Św. Zygmuncie, uczestniku Bożych tajemnic, przez eucharystyczną pobożność,
Św. Zygmuncie, miłość Chrystusa czyniący podstawą swej działalności dobroczynnej i społecznej,
Św. Zygmuncie, swoją wiarę pogłębiający przez poddanie się działaniu Ducha Świętego,
Św. Zygmuncie, posłuszny woli Bożej,
Św. Zygmuncie, ustawicznie idący drogą świętości,
Św. Zygmuncie, z nadprzyrodzoną roztropnością wybierający właściwe drogi dla swego uświęcenia,
Św. Zygmuncie, wielkodusznie i z duchową radością praktykujący cnoty chrześcijańskie,
Św. Zygmuncie, czyniący życie swoje ustawiczną służbą miłości, spełnianą z wielką dobrocią i łagodnością,
Św. Zygmuncie, służący Bogu i bliźnim w duchu ofiary i ze stałością woli,
Św. Zygmuncie, pielęgnujący cnotę umiarkowania i pokorny wobec wszystkich,
Św. Zygmuncie, z gorliwością strzegący cnoty czystości,
Św. Zygmuncie, ufny w skuteczność modlitwy,
Św. Zygmuncie, mężnie i ze spokojem znoszący napotykane kłopoty i przykrości,
Św. Zygmuncie, cierpliwie przezwyciężający zmęczenie i mężnie znoszący chorobę,
Św. Zygmuncie, bez narzekania, niestrudzenie pracujący i cierpiący dla Bożej chwały,
Św. Zygmuncie, ze szczególną żarliwością głoszący Dobrą Nowinę ubogim,
Św. Zygmuncie, pełen zapału i odwagi w pracy apostolskiej,
Św. Zygmuncie, wytrwały w pracach, niezłomny w trudnościach, pogodny w przeciwnościach,
Św. Zygmuncie, niestrudzony kapłanie i ojcze ubogich,
Św. Zygmuncie, dzielący się z potrzebującymi wszystkim, co posiadałeś,
Św. Zygmuncie, wdzięczny dla dobroczyńców, wolny od stronniczości,
Św. Zygmuncie, żarliwie zabiegający o jedność Kościoła,
Św. Zygmuncie, któremu obce było przywiązanie do spraw ziemskich,
Św. Zygmuncie, postępujący w świętości aż do końca swych dni,
Św. Zygmuncie, z niesłabnącą nadzieją zdążający do osiągnięcia nagrody szczęśliwości wiecznej, jaką Bóg obdarza swych przyjaciół,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który świętemu Zygmuntowi, kapłanowi, dałeś łaskę służenia ubogim i cierpiącym, spraw prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem otoczyli ewangeliczną troską braci będących w potrzebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Pieśń: Idźmy, tulmy się jak dziatki

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Idźmy, tulmy się jak dziatki
  Do Serca Maryi Matki
  Czy nas nęka życia trud
  Czy to winy czerni brudIdźmy, idźmy ufnym krokiem
  Rzewnym sercem, łzawym okiem
  To serce zna dzieci głos
  Odwróci bolesny cios
 2. Ach to serce dobroć sama
  Najczulszej z córek Adama
  Jest otwarte w każdy czas
  Samo szuka, wzywa nasPójdźcie do mnie, dziatki moje
  Wyczerpnijcie łaski zdroje
  Kto mnie znajdzie życie ma
  Temu Syn zbawienie da
 3. To Maryi sercu chwała
  Że zgubionym zbawcę dała
  Jemuś winien świecie cud
  Że Bóg zstąpił zbawić ludPod nim Jezusa nosiła
  Do niego rzewnie tuliła
  Wychowała, by Bóg Syn
  Zgładził długi naszych win
 4. Jakież w tęsknym sercu rany
  Poniosłaś gdy Syn kochany
  Szedł wychylić kielich mąk
  Z krwawych nieprzyjaciół rąkGdyś widziała przenikniona
  Jak On cierpi, woła, kona
  Jak On łoży ciało swe
  Za me grzechy, ach za me
 5. Tam pod krzyżem gdyś bolała
  Matkąś się nam sercem stała
  Gdy Jezusa rany, krew
  Ubłagały Ojca gniewRzekł do Ciebie z swego krzyża
  Matko, zgon się mój przybliża
  W Janie Ci oddaję świat
  Bądź mu Matką, Jam mu brat
 6. Więc do Ciebie, jak do Matki
  Idziem, tulim się Twe dziatki
  Matko ulżyj życia trud
  Obmyj z serc nam winy brudTy nas kochasz a my Ciebie
  O niech złączym serca w niebie
  Matko kto nie kocha Cię
  Nie ma serca, ach nie, nie

 

Wezwanie do świętego Zygmunta Gorazdowskiego

ŚWIĘTY OJCZE ZYGMUNCIE, Ty otwierając się na działanie Ducha Świętego umiałeś odczytywać „znaki czasu” i wielkodusznie odpowiadać na potrzeby Kościoła i świata. Naucz nas wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść im pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Wspomagaj nas w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, abyśmy stawli się znakiem i narzędziem czułej dobroci Boga wobec całego świata. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Panie Boże, od którego wszystko dobro pochodzi, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie, bezwarunkową miłość do mnie i za ich troskę o moje codzienne potrzeby.
Proszę Cię, abyś obdarzył ich dobrym zdrowiem i błogosławił ich pracy.
Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć nieraz sprawiam im przykrość.
Proszę Cię, naucz mnie okazywać im wdzięczność i spraw, bym nigdy ich nie zawiódł. Pomóż mi być posłusznym i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną, niech panuje w niej pokój i zgoda. Pomóż mi cierpliwie, z miłością i szacunkiem trwać przy nich w chwilach trudnych, w cierpieniu, chorobie i starości. A gdy przyjdzie godzina śmierci, przyjmij ich, Panie, do swego królestwa.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Bolesna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

Boże, Panie Miłosierdzia, który nieustannie pochylasz się nad ludzką niemocą i masz szczególne upodobanie w tych, którzy czynią miłosiedzie, racz udzielić nam łask . . . . . . . . .
za wstawiennictwem Świętego Księdza Zygmunta, jaśniejącego Twoją miłosierną miłością. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Boże mój, proszę Cię za moich rodziców. Oni mi dali życie i wychowanie. Dzięki nim zostałem ochrzczony i stałem się dzieckiem Bożym. Nieraz było im ciężko w życiu, a mimo to starali się zapewnić mi jak najwięcej dobrego.

Spraw, bym był im wdzięcznym dzieckiem i łaską swoją wynagródź ich trud. Daj, bym ich rozumiał, gdy są zmęczeni i skłopotani. Daj im zdrowie ciała i duszy, i błogosław ich trudom. Proszę Cię, o pokój i miłość w naszej rodzinie. Amen.

 

Boże Ojcze, dziękuję Ci za miłość do rodziców, która jest zaszczepiona w sercu moim. Nie dopuść, aby to uczucie kiedykolwiek wygasło we mnie; chroń mię od tego wszystkiego, co by ich zmartwić lub zasmucić mogło i nie pozwól, abym zapomniał, że im życie, wychowanie i opiekę winien jestem. Nie mogę ja im odwdzięczyć się za wszystkie dobro jakie mi wyświadczyli, Ty więc, o mój Boże, nagródź ich za mnie. Ześlij na nich wszystko co dobre, pozwól im długo i szczęśliwie żyć, a mną tak kieruj, ażebym ich zawsze szanował i kochał, żadnej przykrości im nie sprawił, a z czasem stał się podporą ich starości.
Amen.

 

Modlitwa dzieci za rodziców

Panie Jezu, który z całego serca kochałeś swoich ziemskich rodziców – Maryję i Józefa.
Pomóż mi kochać moich rodziców i okazać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią.
Podaruj im zdrowie i długie życie, pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła.
Proszę Cię, aby nasza rodzina była odbiciem rodziny z Nazaretu, aby królował w niej Twój pokój, Twa miłość i Twoja łaska.

Modlitwa za ojców

Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom – i młodym, i starym.
Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce.

Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w wychowywaniu. Uczyń go bohaterem w oczach dziecka. W ten sposób słowo „ojciec” będzie zawsze dla niego symbolizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko.
Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które – według nich – nie spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla swych dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze.

Błogosław tym ojcom; Boże, pociesz ich.
Pozostań z każdym ojcem wtedy, kiedy przychodzi czas pożegnania z synem czy córką. Kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny, także ojcowie potrzebują wsparcia (matki nie są jedynymi osobami, które płaczą).

Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, oczywiście doskonale rozumiesz ojców. W Twej niewyczerpanej miłości (i niewyczerpanym doświadczeniu!) błogosław ojcom, wszystkim ojcom – i młodym, i starym.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl