20 Maja: Święta Jadwiga Królowa


Intencja: Modlimy się za Polskie Szkoły.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: My chcemy Boga

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. My chcemy Boga, Panno Święta,
  O, usłysz naszych wołań głos!
  Miłości Bożej dźwigać pęta,
  To nasza chluba, to nasz los.Ref: Błogosław, słodka Pani,
  Błogosław wszelki stan!
  My chcemy Boga, my, poddani.
  On naszym Królem, On nasz Pan!
  My chcemy Boga, my poddani.
  On naszym Królem, On nasz Pan!2. My chcemy Boga w rodzin kole,
  W troskach rodziców, w dziatek snach.
  My chcemy Boga w książce, w szkole,
  W godzinach wytchnień w pracy dniach.3. My chcemy Boga w naszym kraju,
  Wśród starodawnych polskich strzech.
  W polskim języku i zwyczaju,
  Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.4, My chcemy Boga w wojsku, w sądzie
  W rozkazach królów, w księgach praw
  W służbie na morzu i na lądzie
  Spraw to Maryjo, spraw to, spraw!

 

 

Modlitwa za Polskie Szkoły

Boże, Ty jesteś naszym Ojcem i nie opuszczasz swoich dzieci, które do Ciebie zanoszą swe prośby. Wysłuchaj naszych modlitw, które za przyczyną świętej Królowej Jadwigi kierujemy do Ciebie w intencji dzieci, ich nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Niech każda szkoła stanie się dla dzieci kuźnią kształtującą umysły, serca i charaktery na wzór świetlanych przykładów naszej historii. Spraw by w szkole znaleźli światłych nauczycieli, mądrych wychowawców i odważnych przewodników na drodze życia. Daj wszystkim pedagogom dar Ducha Świętego, który pomoże im mądrze służyć wiedzą i doświadczeniem, umiłowaniem mądrości, historii i oddawania Ojczyźnie swego życia i serca. Święta patronko nasza Królowo Jadwigo, którą Bóg obdarzył żarliwością o zbawienie dusz ludzkich i użył do utwierdzenia Prawdy w naszym narodzie, wyjednaj, prosimy Cię, aby Bóg zachował od szkody ziarno wiary, ku chwale Swojej i zbawieniu dusz naszych.
Panie Jezu Chryste, Boski Nauczycielu, Ty z miłością przygarniałeś do siebie dzieci i zapewniłeś, że kto by przyjął jedno takie dziecko. Wysłuchaj nasze modlitwy zanoszone do Ciebie przez orędownictwo Świętej Jadwigi Królowej naszej Patronki. Amen.

 

 

Litania do Świętej Jadwigi Królowej za Polskie Szkoły

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami
Służebniczko Boga i ludzi
Ozdobo Kościoła Świętego
Patronko ojczyzny naszej
Wzorze sprawujących władzę
Orędowniczko zgody i pokoju
Znaku żywej wiary
Drogowskazie ludzkiej nadziei
Apostołko pojednania i miłości
Misjonarko Litwy i Rusi
Odnowicielko Akademii Krakowskiej
Fundatorko wielu Świątyń
Matko duchowa kapłanów
Opiekunko słabych i cierpiących
Pocieszycielko wdów i sierot
Ostojo biednych i ciemiężonych
Przykładzie życia małżeńskiego
Przewodniczko rodziców i wychowawców
Opiekunko studentów
Obrończyni godności człowieka
Zwiastunko jedności narodów

Abyśmy nie podcinali korzeni naszej wiary i tradycji narodowej, Uproś nam u Boga Święta Jadwigo
Abyśmy nigdy nie poddawali się zwątpieniu i rozpaczy, Uproś nam u Boga Święta Jadwigo
Abyśmy nie grzeszyli przeciwko miłości Boga i bliźniego, Uproś nam u Boga Święta Jadwigo
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i innych złych skłonności, Uproś nam u Boga Święta Jadwigo
Abyśmy chronili życie, także życie dzieci nienarodzonych, Uproś nam u Boga Święta Jadwigo
Abyśmy wszystkie swoje obowiązki i prace podejmowali w poczuciu służby, Uproś nam u Boga Święta Jadwigo
Abyśmy z Tobą w niebie mogli oglądać Boga Abyśmy nieustannie rozwijali w sobie miłość i cześć do Matki Boga i ludzi, Uproś nam u Boga Święta Jadwigo
Abyśmy naszą chrześcijańską codzienność przemienili w żywe świadectwo wiary, nadziei i miłości, Uproś nam u Boga Święta Jadwigo

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Święta Królowo Jadwigo, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowego.

Módlmy się:

 

Boże, który Świętą Jadwigę pociągnąłeś do miłości Krzyża i uczyniłeś Ją krzewicielką wiary, dozwól, prosimy, abyśmy za Jej przykładem i wstawiennictwem zwyciężali wszystkie przeszkody w Twej służbie i starali się innych przyprowadzić do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Ojcze, chwała Tobie

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Jezu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Trójco, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.

 

Wezwanie

Modlitwa o błogosławieństwo w nauce

Trójco Przenajświętsza, źródło doskonałości, miłości i prawdy. Twój jest świat, wszystkie stworzenia i ja Twoje dziecko. Niechaj każde zjawisko i zdarzenie mówi mi o Tobie i Twojej wielkości.

Boże Ojcze, daj mi łaskę poznawania każdego dnia na nowo, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem.

Chryste, Ty jesteś drogą, spraw, proszę, aby wszystkie ścieżki i drogi mego życia, na których się znajduję, prowadziły w końcu do Ciebie i bym wraz z Tobą doszedł do domu Ojca. Błogosław i udziel mi wytrwania w zdobywaniu wiedzy i poprawnego jej rozumienia, aby mnie zbliżała coraz bardziej do Ciebie bym służył nienagannie Narodowi i Kościołowi Bożemu.

Duchu prawdy, prowadź mnie do coraz lepszego poznania świata i siebie samego oraz sensu istnienia. Daj gorące umiłowanie prawdy, radość w dochodzeniu do niej i męstwo w jej wyznawaniu. Amen.

 

O Najświętsza Dziewico Maryjo

O Najświętsza Dziewico Maryjo, której pobożne wstawiennictwo wyjednało niezliczonym umysłom, niewykształconym i nieumiejętnym przedziwny postęp w wiedzy i pobożności – (…) Ciebie obieram za przewodniczkę i opiekunkę moich nauk.

Niechaj przez Twoją przyczynę, o Matko Dobrych Nauk, Duch Święty napełnia moją duszę światłem i mocą, roztropnością i pokorą; niechaj mi da wolę prawą, zdolność, pamięć, dostateczną łatwość umysłu, zwłaszcza uległość serca, abym we wszystkim mógł postępować według rad Bożej Mądrości.

Spraw, o Maryjo, abym pod Twoją opieką, ufny nauce Kościoła mógł bezpiecznie, mężnie i wytrwale kroczyć po drodze prawdy i cnoty, tak, abym doszedł do poznania, ukochania i wiecznego posiadania, Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY

 

O najukochańsza Królowo (L. Rydel)

O najukochańsza Królowo Jadwigo, któraś wszystkim uczuciom swoim gwałt zadała, by jak najwięcej dusz przysporzyć Bogu, któraś się stała apostołką Litwy i świątyniami Pańskimi kraj ten zasiała!
Ileż to łez osuszyłaś za życia i po śmierci!
Ilu chorym zdrowie uprosiłaś !
Dobrocią, łagodnością i miłosierdziem panowałaś na ziemi;
miłością i gorącą modlitwą zapanuj nad Najświętszym sercem Jezusowym w niebie;
chroń rodziny nasze od sporów i troski codziennego życia;
wyjednaj nam grzesznym wszystkie łaski do zbawienia potrzebne, a przede wszystkim, o najdroższa opiekunko nasza, ulecz N.N. zgodnie z wolą Bożą
(i przyspiesz chwilę kanonizacji swojej, już od tak dawna przez cały naród polski upragnioną.)

Ufamy tobie, królowo Jadwigo, że nie zawiedziesz serc naszych i dzisiaj znowu, jak za dawnych czasów, duch twój u tronu Boga, troską przejęty i bólem wezbrany, w przecudne oblicze Jezusa wpatrzony, nieśmiało wymówi te słowa: „Panie! któż im łzy powróci?”
A Jezus na Wawelu, na znak, że on to jeden uczynić potrafi, wejrzy na lud skruszony i osuszy łzy dzieci swoich, darząc pociechą, radością i zdrowiem.
Tobie zawdzięczać to będziemy, do ciebie też z gorącą prośbą się zwracamy:
Królowo Jadwigo! Módl się za nami!

 

Za ojczyznę

Święta Jadwigo! Królowo świątobliwa i bogobojna pani, która słyniesz różnymi cudami, która byłaś opiekunką i orędowniczką wszystkich sierot, ubogich i nieszczęśliwych. Która tak ukochałaś twój kraj, że dla jego szczęścia i dla rozszerzenia wiary w prawdziwego i jedynego Boga wszystko poświęciłaś. Do ciebie udajemy się z prośbami naszymi; racz je wysłuchać i wstawić się do Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Boga Ojca. Przede wszystkim błagamy cię, Święta Jadwigo, byś ojczyźnie naszej dała szczęście, jakim się cieszyła, będąc pod twoim panowaniem. Ufamy tobie, Święta królowo Jadwigo, że nie zawiedziesz serc naszych i wyjednasz u Boga łaski potrzebne naszej ukochanej ojczyźnie. Amen.

 

Modlitwa autorstwa Jana Korczaka

Nie niosę Ci długich modłów, o Boże. Nie ślę westchnień licznych… nie biję niskich pokłonów, ni składam ofiary bogatej ku czci Twej i chwale. Nie pragnę wkraść się w Twą możną łaskę, nie zabiegam o dostojne dary. Myśli moje nie mają skrzydeł, które by pieśń niosły w niebiosa. Wyrazy moje nie mają barwy, ani woni, ani kwiatów.

Znużony jestem i senny. Wzrok mój przyćmiony, a grzbiet pochylony pod ciężarem wielkim obowiązku. A jednak prośbę serdeczną zaniosę, o Boże. A jednak klejnot posiadam, którego nie chce powierzyć bratu – człowiekowi. Obawiam się, że człowiek nie zrozumie, nie odczuje, zlekceważy, wyśmieje. Jeżeli jestem szarą pokorą wobec Ciebie, Panie to w prośbie mej stoję przed Tobą – jako płomienne żądanie. Jeśli szepcę cicho, to prośbę tę wygłaszam głosem nieugiętej woli.
Wzrokiem nakazu strzelam pod chmury.

Wyprostowany żądam, bo już nie dla siebie. Daj dzieciom dobrą dolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą drogą ich prowadź, ale najpiękniejszą. A jako prośby mej zadatek, przyjm jedyny mój klejnot: smutek.
Smutek i pracę.

 

Modlitwa ucznia

Panie Jezu, Ty wiesz, jak ciężką pracą jest nauka, wiesz, jak trudno jest rano wstać i iść do szkoły bez względu na pogodę. I jeszcze trzeba tam uważać i słuchać co mówią nauczyciele. Często też są testy. A jak trzeba pilnować wyobraźni, by nie bujała w obłokach – Ty też to wiesz. A w domu, Panie Jezu, nie jest łatwo zrezygnować z oglądania telewizji i używania komputera. Ale nie chcę, żeby rzeczy mną rządziły.

Daj mi siłę, by oprzeć się pokusom i móc spokojnie odrabiać lekcje. Ciężko jest zdobywać wiedzę, ale dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że mogę rozwijać umiejętności, które są Twymi darami.

Dzięki Ci za moich nauczycieli, za moich kolegów, tych dobrych i tych, którzy są dla mnie mniej mili. Dzięki Ci za trud odrabiania lekcji – miło jest później dostać dobre stopnie. Nauka to mój obowiązek, to moje z Tobą budowanie świata.

Proszę Cię, Panie Jezu, o dar mądrości i umiejętności rozwijania zdolności. I nie pozwól mi być obojętnym wobec trudności kolegów i koleżanek.

 

Modlitwa Nauczyciela

Nauczycielu dobry, obdarz mnie Twoim Duchem,
racz wysłuchać prośby (…)
O serce wielkie jak morza otchłanie – proszę Cię Panie
O jednakowe uczniów miłowanie – proszę Cię Panie
O jasne w prawdzie wiedzy podawanie – proszę Cię Panie
O dobre słowo, co nigdy nie kłamie – proszę Cię Panie
O uśmiech, co rodzi zaufanie – proszę Cię Panie
O cierpliwości anielskiej zesłanie – proszę Cię Panie
Nauczycielu dobry,
Mistrzu mój i Boże, niech mą pracę z dziećmi Twa łaska wspomoże.
Amen.

 

 

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z tobą, Bądź moim światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego słucham i za którym idę.
Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.

Wybaw mnie od grzechu.
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól, aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.

Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata, bądź mi Matką na drogach mojego życia.
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości, Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża, co wiedzie do Zmartwychwstania.

Święty Maksymilianie Kolbe, Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim,
na wzór Maryi – módl się za mną.

Święta Jadwigo Królowo, któraś dla Chrystusa i Ojczyzny poświęcałaś swoje życie, aby zdobyć mądrość i szczęście wieczne – módl się za nami.

 

Maryjo, Pani Licheńska, Stolico Mądrości! Dziś klękam przed Twym świętym wizerunkiem i z ufnością zwracam się do Ciebie: uproś mi u Ducha św., którego jesteś Oblubienicą dary mądrości, rozumu, umiejętności, pamięci a także męstwa i odwagi. Wyproś mi łaskę pracowitości i chęć do nauki. Przyjdź mi z pomocą w pokonywaniu tremy i bojaźni, gdy mam wykazać się swoimi wiadomościami przed nauczycielami. Zaopiekuj się mną w czasie egzaminów. Maryjo! Bądź przy mnie. Pomóż mi. Módl się gorąco za mnie. Amen.

 

Modlitwa rodziców za dzieci

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą.

Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece.
Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Duchu Święty Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźniemu.
Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia.
Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra.
Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boże Trójedynego.

Amen.

 

Modlitwa matki za dorosłe dzieci

Dozwoliłeś mi Panie, wychować szczęśliwie moje dzieci. Są już dorosłe, mogą się obejść bez mojej opieki i starań. Ale, Boże mój, choć dzieci mnie już nie potrzebują jak dawniej, lękam się o nie więcej, niż w ich dzieciństwie, bo pragnę dla nich wszelkiego dobra.

Lękam się, Panie, bo nie wiem, czy dorosłe moje dzieci, atakowane przez świat przewrotny, potrafią odepchnąć zło od siebie. Lękam się Panie, bo idą już swoją drogą, a nie wiem dokąd ona je prowadzi, co na niej znajdą i z czym się spotkają.

Boże mój, kieruj ich krokami, bo ja nadążyć za nimi już nie mogę. Ukaż każdemu święty cel życia i wiedź ich ku niemu szczęśliwie. Hamuj ich pragnienia. Naucz poprzestawać na tym, co zdobędą własną uczciwą pracą.

Poświęcaj namiętności, jakie się w nich budzą. Poskramiaj porywy serca zgubne dla ich spokoju i szczęścia. Pomóż im zgadzać się z Twą wolą, gdy ta stanie w poprzek ich życzeniom. Strzeż od bolesnych zawodów, od zdrady i prześladowań, a nade wszystko strzeż ich o Panie, od utraty tej wiary i miłości ku Tobie, jaką zaszczepiałam niegdyś w ich dziecięcych sercach. Broń od zwątpienia w Twoje istnienie i Twoją moc, od pogardy tego, co święte.

Daj im los może i skromy, ale spokojny i pewny. Uchroń od niedostatku, przeciwności, niepowodzeń i tych ciężkich prób życia, które łamią serce, niszczą siły i mogą zachwiać ufność w Twe miłosierdzie, a nawet sprowadzić z drogi cnoty. Daj im pod własnym dachem zażyć szczęścia rodzinnego, a ich ognisko domowe niech omija choroba, źli ludzie i wszystko, co łzy wyciska.

Błogosław ich pracy i przedsięwzięciom. Pomagaj w trudach i walkach ze swym losem. Pocieszaj w smutkach, dźwigaj w upadkach. Dopomóż zasłużyć na dobre imię przed ludźmi, na ich szacunek i przyjaźń. Niech będą przez całe życie pobożne, szlachetne, prawe. Niech nikt nie skarży się na żadne moje dziecko. Niech niczyja łza nie zaciąży na szali łaski Twojej dla nich. Abyś Ty Panie był z nimi i z ich rodzinami abyś im zawsze błogosławił, o co Cię proszę przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen!

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl