17 Maja: Święty Jacek Odrowąż


Intencja: Modlimy się za: Policję.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Pan jest Pasterzem moim

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Pan jest Pasterzem moim,
niczego mi nie braknie,
na zielonych niwach pasie mnie.
Nad spokojne wody mnie prowadzi
i duszę mą pokrzepia,
i wiedzie mnie ścieżkami
sprawiedliwości Swojej.

Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.

 

Modlitwa za Policję

modli się Andrzej Mastalerz

Wszechmogący, wieczny Boże. Ty stworzyłeś świat pełen ładu, porządku i każde stworzenie znalazło w nim swoje miejsce. Ty stworzyłeś Aniołów i Archaniołów, aby strzegli Twego prawa w świecie przez Ciebie stworzonym. Twój Syn przyszedł na świat, aby pojednać nas z Tobą, twórcą wszelkiego dobra i czyniąc z gniewem porządek w Świątyni, pragnął, aby Tobie zawsze i wszędzie była oddawana należna chwała i uwielbienie.

Zawierzamy Tobie wszystkich powołanych do pełnienia służby w naszym narodzie, jako stróże porządku publicznego. Niech Twoi Aniołowie strzegą tych, którzy we wszystkich formacjach Policji, powołani zostali do bronienia prawa, strzeżenia ładu i bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Udzielaj im stanowczości i łagodności, wrażliwości i pragnienia niesienia pomocy, sprawności fizycznej i duchowej. Niech ich praca będzie bezpieczna i szanowana. Niech każdy policjant uzbrojony będzie wiarę, odwagę, męstwo czujność serca na potrzeby innych. Chroń ich przed pychą, nadużywaniem władzy czy pewnością siebie.

Każdego dnia dodawaj im sił i mądrości, by dobrze pełnili swą służbę i pozwól wracać bezpiecznie do swoich rodzin. Błogosław im i ich rodzinom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Litania do Świętego Jacka w intencji Policji

modli się Andrzej Mastalerz

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Bogarodzico Dziewico, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Święty Jacku, módl się za nami.
Najświętszej Maryi Synu umiłowany, módl się za nami.
Kwiecie niebieskiego ogrodu, módl się za nami.
Bezcenny kamieniu na polskiej koronie,
Patriarchy Dominika wielki naśladowco,
Ojcze polskich braci kaznodziejów,
Apostole dobrej nowiny wśród ludów pogańskich,
Wiemy stróżu Chrystusa w Eucharystii i Matki Najświętszej,
We wszelkich chorobach cudowny lekarzu,
Konających nadziejo i pociecho,
Uciśnionych i prześladowanych troskliwy Opiekunie,
Odnowicielu życia chrześcijańskiego w Polsce,
Ostojo wiary w czasach burzliwych,
Zatroskany o jedność kościoła,
Przykładzie cnót kapłańskich i zakonnych,
Wielki cudotwórco,
Powalone gradem zboże modlitwą dźwigający,
Smutnym i udręczonym z pomocą spieszący,
Darem proroctwa ozdobiony,
Przemożny opiekunie Krakowa i jego mieszkańców,
Skuteczny orędowniku u Najświętszej Maryi,
Abyśmy wzrost i rozkwit naszej świętej wiary oglądać mogli,
Abyśmy z nawrócenia grzeszników się cieszyli,
Abyśmy biskupów i kapłanów pełnych Ducha Bożego mieli,
Abyśmy w pokoju Pana Boga i Jego Matkę Najświętszą chwalili,
Abyśmy od głodu, ognia i wojny zachowani byli,
Abyśmy wiszącej nad nami kary za grzechy uniknęli,
Abyśmy przez prawdziwą pokutę z grzechów powstali,
Abyśmy w wierze, nadziei i miłości Bożej coraz bardziej wzrastali,
Abyśmy bez skruchy i sakramentów świętych nie umierali,
Abyśmy po śmierci łaskawego sądu doznali, Abyśmy z Jezusem i Maryją wiecznie królowali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 • Módl się za nami, święty Jacku.
 • Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jacka szczerym charyzmatem słowa, dzięki któremu wiele ludów przywiódł do światła Prawdy, pobudzaj nas do pełnienia dobrych czynów, aby ludzie widząc je chwalili Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Idziesz przez wieki, Krwią znaczysz drogę

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Idziesz przez wieki, Krwią znaczysz drogę
  Startą od cierpień i bólu.
  Krzyż niesiesz ciężki, koisz ból i trwogę,
  O Jezu Chryste, nasz Królu.

Ref.: Króluj nad nami,
władaj sercami,
niech wszędzie płonie znicz wiary.
Niech zew Miłości, wiary, ufności
świat wiedzie pod Twe sztandary.

2. Książe pokoju, Władco nieba, ziemi,
Obdarz pokojem świat cały,
Po ziemskim boju z Tobą zjednoczeni,`
Niech nucim hymn Twojej chwały.

Ref.: Króluj…

3. Cichy Baranku, Boże miłości,
Rozpal przed nami swe zorze,
Naucz nas męstwa, świętej cichości,
Prowadź nas w niebo, nasz Boże.

Ref.: Króluj…

 

Wezwanie do świętego Jacka

Boże, któryś po latach wojen i okupacji, Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Świętego Jacka dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Daj pełnię mocy i siły do zachowania sprawiedliwości, tym którzy często narażając swoje zdrowie i życie pełnią służbę nad porządkiem i ładem w Ojczyźnie,. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JACKA

 

Modlitwa do Świętego Jacka w intencji dzieci

Święty Jacku, wielki Polaku i cudotwórco, zatroskany o los Twojej i naszej Ojczyzny!
Świadomi niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym dzieciom, oddajemy je pod Twoją szczególną opiekę. Jak kiedyś za swego życia leczyłeś chore ciała,
przywracałeś kalekom wzrok i słuch, tak teraz użyj swej cudownej mocy, by zachować w naszych dzieciach największy skarb, jakim jest wiara i miłość Boga, a jak Ty przeszedłeś przez wezbrane wody Wisły i Dniepru, tak spraw, by one przeszły bezpiecznie przez burzliwy okres rozwoju.
Nie daj, by naszym dzieciom zabrakło kiedykolwiek chleba, a przez sieroctwo, by pozbawione zostały opieki rodziców.
Niech dojrzewają w zdrowiu i spokoju tak jak Boże Dziecię dojrzewało w Nazarecie, a Ty bądź im zatroskanym ojcem. Niech będą naszą radością i chwałą, chlubą naszej Ojczyzny i Kościoła, a Bóg niech będzie w nich błogosławiony. Amen.

 

 1. Niwy polskiej cudny kwiecie,
  Coś na Śląska rozkwitł ziemi,
  Święty Jacku w białej szacie,
  Wspieraj nas modlitwy Swymi.
  O święty Jacku, Twój lud Cię błaga,
  Usłysz wołania, opieką darz!
  Proś świętą Marię przed tronem Boga,
  O ukochany Rodaku nasz!2. Wejrzyj na nas święty Jacku,
  Nasze prośby weź w swe dłonie,
  Naszą boleść zanieś Marii,
  Niechaj w sercu jej zatonie.
  O święty Jacku…3. Że wysłucha Syn modlitwy
  Zapewniała Cię Maryja,
  Bo za Matki pośrednictwem
  Prośbom Twoim Jezus sprzyja.
  O święty Jacku…4. Eucharystii i Maryi
  Cześć po Polsce rozszerzałeś,
  I tą zbroją dusze, serca
  W chwilach ciężkich umacniałeś.
  O święty Jacku…

  5. Siłą modlitw różańcowych
  Polskę całą opasałeś,
  Swojej Ojczyźnie przeciw wrogom Oręż Marii w rękę dałeś.
  O święty Jacku…

  6. Z Sakramentem, z Matką Bożą,
  Dniepr przeszedłeś bez przeszkody;
  Niech ze skarbem tym przebrniemy
  Udręk świata ciemne wody.
  O święty Jacku…

  7. Poprzez nurty fal wiślanych
  Suchą nogą brzeg nachodzisz;
  W sercach naszych rozpętany
  Namiętności żar ochłodzisz.
  O święty Jacku…

  8. Łzy Matczyne Cię wzruszyły,
  Gdy nad martwym synem łkała;
  Niech Cię nasze prośby wzruszą
  Wskrzesz nam dusze, uzdrów ciała.
  O święty Jacku…

  9. Zbite gradem kłosy wstały
  Za modlitwy Twej przyczyną;
  Niech złamane serca nasze
  Znów ku niebu lot rozwiną.
  O święty Jacku…

  10. Za Ojczyznę przed Maryją
  Miej swe dłonie wciąż wzniesione,
  Niech nad ludem swym roztoczy
  Moc przedziwną i obronę.
  O święty Jacku…

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl