13 Maja: Święty Maksymilian Kolbe


Intencja: Modlimy się za Media.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Matko Najświętsza

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Matko najświętsza do serca Twego,
  Mieczem boleści wskroś przyszytego,
  Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
 2. Gdzież my o Matko, ach gdzie pójdziemy,
  I gdzie ratunku szukać będziemy?
  Twojego ludu nie gardź prośbami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
 3. Imię Twe Maryjo, litością słynie,
  Tyś nam pociechą w każdej godzinie.
  Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
 4. O Matko nasza, Matko miłości!
  Niechaj doznamy Twojej litości.
  Bośmy okryci grzechów ranami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
 5. A gdy ostatnia łza z oka płynie,
  O Matko świata w onej godzinie
  Zaniknij nam oczy Twymi rękami:
  Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 

Modlitwa za Media

Modlitwa za nowoczesne środki komunikacji społecznej

modli się Marcin Kwaśny

Uwielbiamy Cię, Jezu Mistrzu, i błogosławimy Tobie, że oświeciłeś umysły ludzi, by mogli wynaleźć nowoczesne środki komunikacji społecznej. Ich zadaniem jest apostolstwo, rozpowszechnianie wiedzy, pomnażanie dóbr materialnych i podnoszenie duchowego poziomu poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.

Wszystko stworzyłeś dla nas, my zaś należymy do Chrystusa. Także te wynalazki niech głoszą Twoje cuda, jako Stwórcy i Odkupiciela. Panie, nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie, lecz uwolnij nas od niebezpieczeństwa nadużywania darów, które nam dałeś z tak wielką miłością i mądrością.

Kieruj odpowiedzialnymi za te środki, by posługiwali się nimi z miłością, szanując godność każdego człowieka. Niech sieją dobre ziarno i czuwają, aby nieprzyjaciel człowieka nigdy nie posiał z ich pomocą chwastu. Oświecaj wszystkich, który korzystają z tych środków, aby zawsze szukali źródeł wody żywej, a brzydzili się cysternami wody skażonej.

Aby wynagrodzić za wszelkie grzechy i nadużycia popełnione przez łych, którzy źle używają nowoczesnych środków przekazu, ofiarujemy Ci owoce Mszy Świętych, które są dziś sprawowane na całym świecie.

Obiecujemy zawsze korzystać z tych środków dla naszego uświęcenia i dla celów apostolskich. Jezu Mistrzu, przez wstawiennictwo Maryi Królowej Apostołów i Świętego Pawła Apostoła, spraw, aby dzięki nowoczesnym środkom komunikacji świat poznał Cię jako Drogę, Prawdę i Życie ludzkości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Litania do Świętego Maksymiliana w intencji Mediów 

modli się Marcin Kwaśny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módl się za nami
Wielki miłośniku Boga,
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask,
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Wzorze życia zakonnego,
Pragnący śmierci męczeńskiej,
Gorliwy apostole Japonii,
Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,
Zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Ukazujący ludziom ideał życia,
Miłośniku modlitwy,
Wzorze niezachwianej ufności,
Pociągający ludzi dobrocią i radością,
Pragnący nawrócenia grzeszników,
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,
Pragnący nawrócenia pogan,
Kochający bliźnich dla Boga,
Miłośniku umartwienia i pokuty,
Przykładzie posłuszeństwa,
Miłośniku ubóstwa i prostoty,
Wzorze anielskiej czystości,
Obrońco dobrych obyczajów,
Głosicielu odrodzenia narodu polskiego,
Obrońco wiary świętej,
Apostole prasy katolickiej,
Apostole dobrego przykładu,
Wzorze znoszenia cierpień,
Przykładzie przebaczenia wrogom,
Umacniający współwięźniów na duchu,
Ofiarujący swe życie za rodzinę,
Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom,
Męczenniku Oświęcimia,
Chlubo polskiej ziemi,
Wsławiony po całym świecie,
Wielki nasz orędowniku w niebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

K. Módl się za nami święty Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś Świętego Maksymiliana taka miłością do Niepokalanej, ze stal się Jej wielkim rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa.  Rozgrzej i nasze serca ofiarna miłością do Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie w braciach naszych i w ten sposób wypełnili największe przykazanie.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Pieśń: Była cicha i piękna jak wiosna

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Była cicha i piękna jak wiosna,
  żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
  Ona Boga na świat nam przyniosła
  i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.Ref. Matka, która wszystko rozumie,
  sercem ogarnia każdego z nas.
  Matka zobaczyć dobro w nas umie,
  Ona jest z nami w każdy czas.
 2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
  by niepokój zwyciężyć i zło.
  Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
  trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go,
  tak jak Ona.

 

Wezwanie do świętego Maksymiliana

Modlitwa do świętego Maksymiliana

Święty Maksymilianie Mario, najwierniejszy synu świętego Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie praktykując cnoty heroiczne i spełniające święte dzieła apostolskie. Zwróć swój wzrok na nas, ponieważ jesteśmy twoimi czcicielami i polecamy się twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy, pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości, wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania, dla zwycięstwa dobra i dla rozszerzania Królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim, osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego, że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie, jako świadectwo ewangelicznej miłości, aby uratować życie współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały. Amen.

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

www.youtube.com Ballada o Ś. Maksymilanie

www.youtube.com  Piosenka o Św. Maksymilianie

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INNE MODLITWY:

Modlitwa za radio, telewizję i internet

Wielbimy Cię, Panie Boże, Stworzycielu nieba i ziemi. Dziękujemy Ci za to, że dałeś człowiekowi do dyspozycji ogromne bogactwo dóbr dla Życia doczesnego i wiecznego. Wszystko jest dla człowieka, ale człowiek jest Chrystusa, a Chrystus Boga.

Jezu, Boski Mistrzu, w swoim miłosierdziu oświecaj nas kieruj nami, aby środki społecznego przekazu służyły budowaniu i rozwojowi ludzkiej rodziny, a nigdy nie przyczyniały się do jej duchowej ruiny.

Prosimy Cię szczególnie za radio, telewizję i internet. Ofiarujemy Ci, Jezu Mistrzu, nasze modlitwy i nasz codzienny trud na wynagrodzenie za wszelkie nadużycia w posługiwaniu się tymi środkami. Niech zawsze radio i telewizja i internet przyczyniają się do chwały Bożej i pokoju ludzi. Amen.

 

 

Do św. Maksymiliana, wzoru świętości

O święty Maksymilianie,
wysłuchaj tej modlitwy uwielbienia i błagania,
którą ku Tobie wznoszę z unią pobożnością.
Czczę świętość Twojego życia,
wynikającą z nieugiętej wiary w tajemnicę Chrystusa,
podtrzymywaną mocną nadzieją w potęgę Jego łaski,
ożywiana przez żarliwą miłość ku Bogu i bliźniemu.
Spraw, bym mógł stale żyć w wiernym poszanowaniu
godności ludzkiej i chrześcijańskiej.

Wychwalam Twoją działalność apostolską,
w którą się zaangażowałeś z gorącym zapałem,
w celu wychowywania ludu Bożego w wierze w Jezusa Chrystusa
i czci dla Niepokalanej Matki Jego i Matki naszej, Maryi.
Spraw, bym mógł ze wszystkich moich sił
współpracować z Niepokalaną, Królowa świata i Matką Kościoła, dla przyjścia Królestwa Chrystusa pomiędzy ludzi.

Podziwiam bohaterską ofiarę.
poprzez którą oddałeś dobrowolnie swoje życie
dla ocalenia życia brata.
Spraw, bym mocno wierzył,
że wiara w Chrystusa jest jedynym zwycięstwem.
które pokonuje zło
oraz bym mógł z odwagą męczenników pracować
dla tryumfu sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl