12 Maja: Błogosławiony Honorat Koźmiński


Intencja: modlimy się za Seniorów i Samotnych

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Od siedmiu wieków pod stygmatów znakiem

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Od siedmiu wieków pod stygmatów znakiem,
Hen, w Chrystusowy wpatrzeni Krzyż
Idziemy śmiało z Asyżu Biedakiem
Przyziemną ludzkość pociągnąć wzwyż.
Bóg mój i wszystko – to nasza pieśń.
Ona gra w sercu jak złoty róg.
Bracia, do czynu sztandary wznieść!
Któż przeciw nam, jeśli z nami Bóg?
Nie miecze krwawe – miłość naszą bronią,
Cichość, miast szumu husarskich piór.
Srebrzyste hełmy nam nie lśnią nad skronią;
Nam zbroją wiara i modłów chór.
Bóg mój i wszystko…
O pokój walczmy i o dobro w świecie,
Póki nie sprawi Franciszka zew,
Że zgodnym chórem, czy starzec, czy dziecię
Ten seraficzny zanuci śpiew.
Bóg mój i wszystko…

Modlitwa za Seniorów i Samotnych

modli się Tomasz Zubilewicz

Dobry Ojcze, Ty jesteś blisko człowieka na każdym etapie jego życia. Dziękuję Ci za wiek dojrzały, dziękuję za ludzi, którzy na tej ziemi przeżyli wiele lat. Dziękuję ci za to wszystko, co uczynili dla kolejnych pokoleń. Dziękuję za to, że zachowali wiarę, za to, że umieli ją przekazać.

Święty Jan Paweł II mówił, że „kiedy Bóg przyzwala, abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności lub z innych przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze obdarza nas też łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą miłością włączali się w ofiarę Jego Syna i głębiej uczestniczyli w realizacji Jego zbawczego zamysłu. Możemy być pewni, że On jest Ojcem bogatym w miłość i miłosierdzie!”.

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który pokazał światu piękno starości oraz za przemożną opieką Błogosławionego Honorata, proszę Cię, Ojcze, daj ludziom w podeszłym wieku siłę do pokonywania pokus codzienności, pokus zwątpienia, pokus czucia się niepotrzebnym. Daj im wiarę w to, że Ty wciąż jesteś i wciąż kochasz, bez względu na przeszłość, bez względu na wygląd, bez względu na stan zdrowia. Umocnij wiarę w to, że jesteś Ojcem bogatym w miłosierdzie. Amen.

„Maryjo, gdy przyniosłaś Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Bogu, rozradowany starzec Symeon, biorąc Go w swoje ręce, wyśpiewał hymn swojego życia. Udając się zaś do Elżbiety, będącej w podeszłym wieku, przyniosłaś jej pomoc i radość. Pomóż wszystkim osobom starszym, doświadczyć bezgranicznej miłości Boga, życzliwości ludzi i radości. Wspomagaj ich w trudnych dniach, w niewygodach życia, gdy coraz bardziej doświadczają ograniczeń ciała i pamięci. Wyproś im łaskę pięknej starości. Amen.”

 

Litania do bł. Honorata Koźmińskiego w intencji Seniorów i samotnych

modli się Tomasz Zubilewicz

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku, odnowicielu Kościoła,
Święta Klaro, mistrzyni życia duchowego,
Błogosławiony Honoracie, uważnie słuchający słowa Bożego,
Adorujący Jezusa ukrytego w Eucharystii,
Zapatrzony w Chrystusa ukrzyżowanego,
Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
Błogosławiony Honoracie, całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję,
Naśladowco św. Józefa w milczeniu i ukryciu,
Pokorny i ubogi synu św. Franciszka,
Heroicznie posłuszny Kościołowi świętemu,
Odnowicielu życia zakonnego,
Błogosławiony Honoracie, miłośniku kapucyńskiego charyzmatu,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Błogosławiony Honoracie, oddany modlitwie i pokucie,
Przykładzie prostoty zakonnej,
Rozmodlony w codzienności,
Gotowy na męczeństwo dla Chrystusa,
Błogosławiony Honoracie, oddany twórczej pracy,
Odnowicielu społecznego ładu,
Założycielu zgromadzeń zakonnych,
Apostole słowa pisanego,
Błogosławiony Honoracie, głoszący ludziom miłość Bożą,
Odnowicielu ideału franciszkańskiego,
Apostole Różańca świętego,
Niestrudzony spowiedniku,
Patronie odkrywanie drogi życiowej,
Wrażliwy na potrzeby ludzi,
Zatroskany o rodzinę,
Błogosławiony Honoracie, proroku odrodzenia narodu w Chrystusie,
Pielgrzymie do Jasnogórskiej Pani,
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,
Zatroskany o losy Ojczyzny i Europy,
Błogosławiony Honoracie, niezłomny wobec przeciwności,
Wytrwały w dążeniu do świętości,
Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,
Ukochany nasz Ojcze i przewodniku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami błogosławiony Ojcze Honoracie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, który przez błogosławionego Honorata wzywasz nas do świętego życia, wysłuchaj nas przez jego wstawiennictwo i uczyń nas narzędziami pokoju płynącego ze sprawiedliwości i przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pieśń: Wszystko Tobie dziś oddaję

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Wszystko Tobie dziś oddaję,
  Wszystko twoim musi być;
  Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze,
  W obecności Twojej żyć.Ref.: Wszystko daję dziś,
  Wszystko daję dziś,
  Jezusowi memu Zbawcy,
  Wszystko daję dziś.
 2. Wszystko Tobie dziś oddaję,
  Do nóg twoich skłaniam się;
  Radość świata zapomniana,
  Uchwyć, Jezu, uchwyć mię!
 3. Wszystko Tobie dziś oddaję,
  Zlej Świętego Ducha chrzest,
  Uczyń mię zupełnie Twoim,
  Daj mi poznać, żeś mój jest!
 4. Wszystko Tobie dziś oddaję,
  Teraz czuję święty żar,
  Doskonałą radość w Tobie,
  Niewymownej łaski dar.

Wezwanie do Błogosławionego Honorata

Błogosławiony Ojcze Honoracie, ty który z oddaniem niosłeś pomoc ubogim, prosimy cię o wstawiennictwo w intencji ludzi ubogich, starszych, samotnych i chorych. Proś za nimi, aby w każdym cierpieniu i w doświadczeniu duszy i ciała stawali przed Bogiem z różańcem w ręku i byli pewni, że zostaną wysłuchani. Niech przez rozważanie tajemnic życia Chrystusa i Jego Matki Maryi, poznają coraz bardziej potęgę Bożej miłości i doświadczają uzdrawiającej mocy modlitwy. Wypraszaj nam otwarte oczy i dobroć serca, abyśmy służąc bliźnim przyczyniali się do zmniejszenia ich cierpień.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dowolnie modlitwy według uznania:

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Inne modlitwy do Błogosławionego Honorata:

Błogosławiony Ojcze Honoracie – zatroskany o rodzinę i cywilizację miłości, polecamy twojemu orędownictwu polskie rodziny. Czuwaj nad trwałością małżeństw i nad odpowiedzialnym rodzicielstwem. Uproś rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, godne warunki życia i rozwoju, by mogły zapewnić swoim dzieciom należyte przygotowanie do pełnienia przyszłych zadań. Módl się do Boga, by dzieci były wychowywane w zdrowej atmosferze miłości rodzicielskiej, aby z domu rodzinnego wyniosły mocne i trwałe zasady życia chrześcijańskiego i przynależności do Kościoła świętego.

 

Modlitwa o nawrócenie

Błogosławiony Honoracie, na Tobie spoczęło kiedyś Oblicze Boże, dając początek ewangelicznej drodze nawrócenia. Dopomóż mi, Ojcze, abym w doświadczeniu kruchości mojej wiary wracał pamięcią do pierwszego spojrzenia Jezusa zapraszającego mnie na drogę życia chrześcijańskiego. Naucz mnie czerpać codzienną moc do przemiany serca z blasku Jego Oblicza obecnego w Eucharystii, w Słowie i drugim człowieku. Niechaj z tych spotkań rodzi się we mnie coraz większa wierność, abym postępując ścieżkami wymagań Bożych budował wiarę mojej wspólnoty i całego Kościoła. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty nieskończenie umiłowałeś każdego człowieka i za zbawienie rodzaju ludzkiego oddałeś swoje życie w ofierze Krzyża. Wyznaję, że w Tobie jest nasze życie i zmartwychwstanie.

Oświecony blaskiem wiary poznaję, że całe życie moje na ziemi jest wpisane w Twój los i Twoje przeznaczenie do chwały.

Ty w świętych dajesz mi wzór postępowania, wierności i wytrwania w odczytywaniu Twojej Ewangelii i wprowadzaniu jej we własne życie i całego świata.

Dziękuję Ci dzisiaj, Panie, za to, że Twój sługa Honorat Koźmiński, gorliwy naśladowca św. Franciszka w kapucyńskim zakonie, tak doskonale zrealizował na ziemi ewangeliczne ideały i osiągnął taką świętość życia, że Twój Kościół zaszczycił go tytułem błogosławionego.

Spraw, Panie, bym żyjąc wiarą, nadzieją i miłością na ziemi wiernie ci służył, naśladując wspaniały wzór Błogosławionego Honorata, a zwłaszcza jego umiłowanie Ciebie i Twej najświętszej woli, Kościoła świętego, Ojczyzny i każdego człowieka, a przez dzieła miłosierdzia i pokuty dążył do zjednoczenia się z Tobą w wiecznej miłości.

O błogosławiony Honoracie, który trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny byłeś tak bardzo wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie i z heroiczną miłością pełniłeś dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia, wyjednaj u Pana naszemu udręczonemu Narodowi wszystkie potrzebne łaski, a w szczególności żywą wiarę, moc nadziei, braterską miłość, ducha zgody, wierność prawom Bożym w życiu osobistym i rodzinnym, poszanowanie życia nienarodzonych, wolność, sprawiedliwość, pokój, uznanie godności drugiego człowieka, a mnie uproś łaskę, o którą z pokorą szczególnie Cię proszę…

Wyznaję, że od Ciebie, Panie, pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz wedle niezbadanych wyroków Twojej Opatrzności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl