6 Maja: Święta Jadwiga Śląska


Intencja: Modlimy się za Chorych.

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
  Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, światłości sumień.
 1. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
  W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
 1. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj Twej potędze.
  Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
 1. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!
  Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
 1. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!
  Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!

Codzienna Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

czytał Dariusz Kowalski

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Święta Jadwigo spójrz na lud

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

Ref.: Święta Jadwigo spójrz na lud
Przyjdź i błogosław nasz życia trud.

 1. Odblasku świętości i wiary
  Racz pomóc Jadwigo nam.
  Opoko zbawiennej nadziei
  Zwierciadło prawdziwej miłości
  W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …
 2. Żarliwa słuchaczko Chrystusa
  Pokorna w swej służbie u Pana
  Przykładzie miłości do Krzyża
  W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …
 3. O dobra matuchno ubogich
  Pociecho pomocy dla chorych
  Ucieczko kłopotem dręczonych
  W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …
 4. Wzorowa Ty matko w rodzinie
  Patronko świętego małżeństwa
  Usłużna swej ziemi władczyni
  W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …
 5. Ozdobo świętego Kościoła
  Klejnocie naszego narodu
  Patronko Twej śląskiej ziemicy
  W.: Święta Jadwigo spójrz na lud …

 

Modlitwa za chorych

Święta Jadwigo, pozdrawiamy Cię, jako przyjaciółkę Boga i chwalebną patronkę naszego kraju. Pozdrawiamy Cię również, jako możną we wszystkich potrzebach wspomożycielkę i opiekunkę ubogich, smutnych, chorych i umierających. Jesteś skarbem i perłą Trzebnicy, ozdobą Śląska i całej Polski, zwierciadłem pokory i cierpliwości, przykładem miłości Boga i bliźniego. Spojrzyj życzliwie na chorych, cierpiących i oddal od nas wszystkie niebezpieczeństwa duszy i ciała. Bądź naszym cierpiącym przewodniczką na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Błagamy Cię gorąco, racz wyjednać u Boga wszystko, co jest nam potrzebne w tym życiu do osiągnięcia królestwa Bożego. Wesprzyj nasze prośby, które zanosimy do naszego Ojca w niebie.

Ty, któraś sama troszczyła się o najbardziej ubogich, odrzuconych, chorych i potrzebujących, zawierzamy Ci każdego, kto nosi stygmat cierpienia, odrzucenia, samotności czy bólu cielesnego lub psychicznego.
Święta Jadwigo, wspierając nasze prośby, racz nam wyjednać podobną uległość Woli Bożej, jakiej Ty byłaś przykładem w przeciwnościach losu. Uproś nam prawdziwą bojaźń Bożą i taką miłość, jakiej nasz Ojciec Niebieski od nas oczekuje. Święta Jadwigo, bądź naszą opiekunką w każdym dniu i pospiesz nam ze szczególną pomocą w godzinie naszej śmierci.
Amen.

 

Litania do Świętej Jadwigi Śląskiej za Chorych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże: Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże: Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże: Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże: Zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo: Módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko: Módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami: Módl się za nami.

Święta! Jadwigo! Módl się za nami.
Patronko Śląska i Polski: Módl się za nami.
Ozdobo kościołów: Módl się za nami.
Chwało stanu Książęcego: Módl się za nami.
Zgromadzenie Panien: Módl się za nami.
Ogrodzie w cnoty obfity: Módl się za nami.
Zwierciadło nabożeństwa: Módl się za nami.
Wizerunku świątobliwości: Módl się za nami.
Nauczycielko pokory: Módl się za nami.
Przykładzie cichości: Módl się za nami.
Splendorze czystości: Módl się za nami.
Matko nędznych i ubogich: Módl się za nami.
Ucieczko opuszczonych: Módl się za nami.
Chorych cudowna lekarko: Módl się za nami.
Wskrzeszenie umarłych: Módl się za nami.
Prorokini przyszłych rzeczy: Módl się za nami.
Perło wdów droga: Módl się za nami.
Niewinność w pokucie: Módl się za nami.
Pogardzenie świata: Módl się za nami.

Bądź nam miłościw: Przepuść nam Panie;
Bądź nam miłościw: Wysłuchaj nas Panie!

Przez zasługi i prośby Jadwigi Świętej: Wybaw nas Panie!
Od głodu, moru i wojny: Wybaw nas Panie!
Od wszelkiego złego: Wybaw nas Panie!
Od grzmotów i wszelkiego niebezpieczeństwa: Wybaw nas Panie!
Od gniewu i niełaski Twojej: Wybaw nas Panie!
Od nieprzyjaciół dusznych i cielesnych: Wybaw nas Panie!
Od chorób i od wątpienia zbawienia naszego: Wybaw nas Panie!
Od nagłej śmierci i potępienia wiecznego: Wybaw nas Panie!

W dzień sądu Twego: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
My nędzni grzesznicy: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy nasze przez przyczynę Jadwigi Świętej odpuścić raczył: Ciebie prosimy…
Abyś nas z ojcowską cierpliwością do pokuty przyprowadzić raczył: Ciebie prosimy…
Abyś pokoju i pomyślności narodów bronić raczył: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Aby światłość wiary w kościele swoim świętym utrzymać raczył: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś wszelkich nieprzyjaźni w zgodę i miłość przemienić raczył: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas przez przyczynę Jadwigi Św. wysłuchał: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Jezu Synu Boży: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

 

O Jadwigo ulubiona, w poczet Świętych policzona,
przejednaj mi Boga mego, uproś z łaski miłość Jego.

K.: Módl się za nami Święta Jadwigo.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże któryś Błogosławioną Jadwigę od światowej wspaniałości do pokornego naśladowania krzyża Twego, całym sercem przejść nauczył; użycz abyśmy jej zasługami i przykładem nauczyli się deptać przemijające rozkoszy świata, i w obłapieniu Twego krzyża wszystkie nasze zwyciężać przeciwności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Pieśń:

posłuchaj pieśni: www.youtube.com

 1. O jasna gwiazdo na śląskim niebie,
  Święta Jadwigo z Trzebnicy.
  Twe dzieci prośby swe ślą do Ciebie
  świeć nam wśród burz nawałnicy.
 2. Tyś wspomagała twój lud w niedoli,
  więc udziel czego nam trzeba.
  Błogosławieństwa uproś na roli
  by nie zabrakło nam chleba.
 3. Osłoń nasz Kościół, broń świętej wiary,
  jak to czyniłaś na ziemi.
  Na naród polski swe rozlej dary,
  łaskami wspieraj go swymi.

 

Wezwanie do świętej Jadwigi

Święta Jadwigo, święta Pani miłosierdzia i dobroci, przez całe swoje życie z ogromną miłością posługiwałaś chorym i cierpiącym z jakiegokolwiek powodu. Zawsze dostrzegałaś tych, którzy przygnieceni życiem byli w potrzebie. Umiałaś im przychodzić z pomocą, aby zaradzać ich pragnieniom.

We współczesnym świecie jest tak wielu cierpiących, smutnych, upokorzonych, załamanych, doświadczonych krzyżem bólu i cierpienia. Pomóż nam mieć oczy otwarte, abyśmy w imię chrześcijańskiej zasady „Caritas” potrafili pomagać ludziom, dla których czasem każdy gest dobroci może być siłą ratującą ich z trudnych sytuacji życia. A jeśli nagle sami do takich należymy, to tym bardziej przychodzimy do Ciebie z wołaniem o ratunek i Twoje, święta Matko, błogosławieństwo. Amen.

 

Modlitwa Chorego o cud uzdrowienia

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem.
Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą przebacz mi.
W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie.
Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.
Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.
Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię, jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.
Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym.
Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.
Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.
Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju,
Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi ku pomocy.

 

Kantata o Świętej Jadwidze www.youtube.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dowolnie modlitwy według uznania:

 

Różaniec w intencji Ojczyzny Część Chwalebna

Lub

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Inne modlitwy do Św. Jadwigi Śląskiej:

 

Za chorych

Jezu, ukrzyżowany za nas, oddany Ojcu bezgranicznie, zwłaszcza w chwili swojego największego cierpienia, wraz ze św. Jadwigą modlimy się za chorych i cierpiących pod ciężarem swojego życia. Wielu z nich znajduje się w sytuacji bez wyjścia, nie potrafią przyjąć i unieść krzyża, jaki spadł na nich z Twojej odwiecznej woli. Prosimy Cię, Panie, przez cierpienia, jakie przeżywała na ziemi św. Jadwiga, zarówno służąc chorym jak i dźwigając swój własny krzyż, ulżyj wszystkim cierpiącym, dodaj im sił, uświęć ich cierpienie. Niech się ono stanie dla nich drogą ku świętości zbawionych, aby kiedyś mogli przebywać z Tobą i królować na wieki. Amen.

 

Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi, przez Twą nieskończoną miłość do człowieka, proszę Ciebie o łaskę uzdrowienia dla (wymieniamy imię). Ty widzisz jego(jej) cierpienie i trudy, które musi ponosić. Pragnę prosić Ciebie, w imię Syna Twojego Jezusa Chrystusa, abyś uwolnił go(ją) od tego, jeśli taka jest Twoja święta wola.

Dobry Ojcze Ty wiesz, że celem naszego życia jest wieczność, a życie ziemskie jest drogą ku wiecznemu radowaniu się Tobą. Ukaż swoją wielką chwałę i przyjdź z łaską zdrowia dla (wymieniamy imię), jeśli tylko nie będzie zagrażać to jego(jej) drodze ku życiu wiecznemu z Tobą w niebie.

Błagam Ciebie z pokorą, przyjdź ze swoimi darami, szczególnie z łaską zdrowia, ale nade wszystko za Twoim Synem chcę powtórzyć: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. Amen.

 

 

Jezu Chryste, najwyższy i wieczny Kapłanie, codziennie ofiarujesz się w naszych kościołach za nasze zbawienie. Chcę się zjednoczyć z Twoją ofiarą, chociaż nie mogę w niej uczestniczyć. Przyjmij moje cierpienia i połącz moją ofiarę z Twoją. Spraw, aby moja choroba przyniosła pożytek mnie i całemu Kościołowi świętemu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Wszechmogący Boże, Twoja Opatrzność czuwa nad całym światem. Wejrzyj na mnie i na moją rodzinę, której nie mogę zapewnić środków do życia. Racz mi przywrócić upragnione zdrowie i siły, a jeżeli inna jest Twoja wola, udziel mi siły do dźwigania krzyża w łączności z moim Zbawicielem, a rodzinę moją wspieraj w ciężkiej doli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA ZA TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.

MODLITWA ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

MODLITWA O POMOC W CIERPIENIU

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty, o oddalenie cierpienia, a gdy wolą Bożą jest, byśmy cierpieli – wspieraj nas i ucz przyjmować je, znosić i ofiarować dla większej Chwały Bożej i dla dobra wszystkich cierpiących. Amen.
Matko Boża Bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu.

 
Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Alberta Wielkiego
przy Klasztorze oo. Franciszkanów
ul. Redycka 10-12
51-169 Wrocław. 
Kontakt

(+48) 71 32 50 480 i 482
kontakt@modlitwazaojczyzne.pl